Onderwijsprogramma

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Ons onderwijs is ingedeeld in de leerroutes 1 tot en met 7 met de leerlijnen die daarbij horen. Onze school heeft deze leerroutes met uitstroomprofielen:
• Leerroute 1: voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 2: voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 3: voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 4: praktijkonderwijs
• Leerroute 5: voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs

Kan je kind in het reguliere onderwijs de ondersteuning krijgen die nodig is?
Dan kan hij of zij overstappen.

Onderwijsprogramma

We bieden een onderwijsprogramma dat is afgestemd op het niveau van de leerlingen. Voor leerroute 1 werken we in vijf velden: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding (LACCS-gebieden).

De cognitieve kernvakken in de leerroutes 2 tot en met 7 zijn technisch en begrijpend lezen, spelling, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, en leren leren. Het is belangrijk dat leerlingen zich deze vakken eigen maken binnen hun mogelijkheden. Daarvoor gebruiken we reguliere en aangepaste methodes. Als leren lezen en rekenen niet lukt, kijken we naar alternatieve manieren.

Waar mogelijk werken we met groepsplannen. Dit zijn plannen waarin de leerdoelen van een groep leerlingen staan. Als het mogelijk is en meerwaarde heeft, werken we groepoverstijgend.

Computer- en tabletgebruik

De computer en tablet zijn belangrijke leermiddelen. We kunnen het leerproces er extra mee stimuleren. Ook ondersteunen deze middelen de communicatie. Speciale aanpassingen en specifieke software maken de leerstof aantrekkelijk en leuk. De leerlingen oefenen bijvoorbeeld het rekenen, lezen en klokkijken met spelletjes op hun eigen niveau. Zo vergroten ze hun vaardigheden en mediawijsheid.

Handicapbeleving

Eens in de drie jaar geven we het project ­handicapbeleving aan leerlingen in de leerroutes 3 tot en met 7. Dit project is gericht op het accepteren van je beperking.

Overige activiteiten

Het leerproces speelt zich niet alleen af in het klaslokaal. Daarom organiseren we allerlei activiteiten die de ontwikkeling van de leerlingen optimaal stimuleren.