Met ouders en leerlingen

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. Ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

Mariëndael heeft een leerlingenraad. De raad komt zes keer per jaar bij elkaar en bestaat uit leerlingen van Mariëndael en SAM. Deze leerlingenraad is dan ook alleen op de locaties die wij delen met sbo SAM. De leerlin-genraad adviseert en denkt mee over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over het leerklimaat op school, veiligheid en buitenspelen. In de raad zitten leerlingen uit de bovenbouwgroepen.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder.

Zo blijf je op de hoogte

  • Via de website. Op www.mariendael-doetinchem.nl vind je veel informatie over ons onderwijs en de school.
  • Via SchouderCom. Daar vind je klassen­berichtjes, foto’s en weekverslagen. Ook kun je het individuele con-tactschrift inzien en zetten wij de nieuwtjes en brieven van school hierop. Je gebruikt SchouderCom via de website of app.
  • Via een groepsouderavond aan het begin van het schooljaar. Je krijgt informatie over algemene zaken op school en in de klas.

Oudergesprekken

Tijdens het schooljaar zijn er verschillende ouder­gesprekken. Aan het begin van het schooljaar bespreken we het handelingsplan en ontwikkelings­perspectief (OPP) van je kind. Halverwege het schooljaar is er een evalua-tiegesprek. Hier bespreken we de voortgang en evalueren we het handelingsplan. Aan het eind van het school-jaar is er weer een evaluatiegesprek.

Voor de ouders van de leerlingen uit leerroute 1 werken we met startgesprekken en evaluatiegesprekken die meer tijd in beslag nemen. Soms hanteren we deze gesprekken ook bij leerlingen uit leerroute 2. De klassenlei-ding informeert je hierover.

Elk jaar is ‘het goede leven’ van je kind onderwerp van gesprek. Ook zijn er gesprekken waarbij de ontwikkeling, het doelgroepenmodel, de juiste leerroute en toekomst centraal staan. Het doel is om elkaar goed te informe-ren en op een lijn te blijven.

Overleg met de klassenleiding

Tijdens het schooljaar is het altijd mogelijk om met de klassenleiding te overleggen. Je kunt hen voor en na schooltijd bellen en zo nodig een afspraak maken.

Ouderraad

Mariëndael Doetinchem en SAM hebben een gezamenlijke ouderraad. De ouderraad ondersteunt de school bij activiteiten die niet direct met het lesgeven te maken hebben. Zoals Sinterklaas, kerst of carnaval. Mocht je een bijdrage willen leveren, de ouderraad is via SchouderCom te bereiken.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeels­leden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De mr bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De oudergeleding vertegenwoordigt hierbij de ouders van de leerlingen. Zo zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid.

De mr overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid op school of de manier waarop ouders betrokken willen en kunnen zijn. Afhankelijk van het onderwerp moet een school advies en/of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit wordt genomen. In sommige gevallen is informeren van de mr voldoende.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs.