Met ouders en leerlingen

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. Ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

Mariëndael heeft een leerlingenraad. De raad komt zes keer per jaar bij elkaar en bestaat uit leerlingen van Mariëndael en SAM. De leerlingenraad adviseert en denkt mee over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over het leerklimaat op school, veiligheid en buitenspelen. In de raad zitten leerlingen uit de bovenbouwgroepen.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte
• Via SchouderCom. Daar vind je klassen­berichten, foto’s en weekverslagen. Ook kun je het individuele con-tactschrift inzien en zetten wij de nieuwtjes en brieven van school hierop. Je gebruikt SchouderCom via de website of app.
• Via een groepsouderavond aan het begin van het schooljaar. Je krijgt informatie over algemene zaken op school en in de klas.

Oudergesprekken

Tijdens het schooljaar zijn er verschillende ­oudergesprekken. Aan het begin van het schooljaar bespreken we het handelingsplan en ontwikkelings­perspectief (OPP) van je kind. Halverwege het schooljaar is er een evaluatiegesprek. Hier bespreken we eventuele toetsresultaten en evalueren we het handelingsplan. Aan het eind van het schooljaar is er weer een evaluatiegesprek.

Voor de ouders van de leerlingen uit leerroute 1 werken we met startgesprekken en evaluatie­gesprekken die meer tijd in beslag nemen. Soms hanteren we deze gesprekken ook bij leerlingen uit leerroute 2. De klassenlei-ding informeert je hierover.

Elk jaar is ‘het goede leven’ van uw kind onderwerp van gesprek. Ook zijn er gesprekken waarbij de ontwikkeling, het doelgroepenmodel, de juiste leerroute en toekomst centraal staan. Het doel is om elkaar goed te informeren en op een lijn te blijven.

Overleg met de klassenleiding

Tijdens het schooljaar is het altijd mogelijk om met de klassenleiding te overleggen. Je kunt hen voor en na schooltijd bellen en zo nodig een afspraak maken.

Huisbezoek

De klassenleiding brengt minimaal één keer een huisbezoek in de periode dat je kind bij hen in de groep zit. Zo leren we elkaar beter kennen en krijgen we een indruk van de leefwereld van je kind.

Ouderraad

Mariëndael Doetinchem en SAM hebben een gezamenlijke ouderraad. De ouderraad ondersteunt de school bij activiteiten die niet direct met het lesgeven te maken hebben. Zoals Sinterklaas, kerst of carnaval. Mocht je een bijdrage willen leveren, de ouderraad is via SchouderCom te bereiken.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs.