Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen van andere professionals in school.

Therapie op school

Klimmendaal geeft revalidatiebehandelingen op school en onder schooltijd. Het is mogelijk om de therapie tijdens de vakantie door te laten gaan. Behandelingen zijn individueel of in groepsverband. We beschikken hiervoor over diverse oefen- en behandelruimten. Ook kunnen we onder schooltijd eerstelijns fysiotherapie of logopedie inzetten.

Begeleiding in onderwijs

Op onze school werken pedagogisch ondersteuners van Zozijn aan zorg en begeleiding in het onderwijs. Deze ondersteuners worden ingezet via zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb). De financiering hiervan gebeurt vanuit de Jeugdwet of zorgverzekering. De pedagogisch ondersteuner stelt samen met de klassenleiding en ouders een zorgplan op. Heb je vragen over begeleiding in onderwijs? Neem gerust contact met ons op.

Intern begeleider

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en docenten over de zorg die het beste bij de leerling past. Ook ondersteunt de intern begeleider leraren en klas-senassistenten bij de begeleiding van leerlingen. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Schoolmaatschappelijk werker

Heb jij of heeft je kind vragen of problemen? Dan kun je altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet, we vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt. 

Eén kind, één plan

In onze samenwerking met Klimmendaal en Zozijn gaan we uit van ‘één kind, één plan’. De hulpvragen van leerlingen en hun ouders zijn het uitgangspunt. Als team overleggen we veel met elkaar. Samen zoeken we naar het best passende aanbod van behandeling, zorg en onderwijs. Ouders stellen hun vragen in één gesprek aan het team van hun kind. Zo ontstaat een gezamenlijk plan met heldere doelen en afspraken voor ouders en kind, onderwijs, zorg en revalidatie.

Gespecialiseerde opvang

Zozijn biedt op onze school gespecialiseerde opvang en begeleiding in vrije tijd (GBVT). Deze opvang is voor en na schooltijd, in het weekend en tijdens vakanties. Wil je dit aanvragen? Neem dan contact op met Zozijn. De contactgegevens zijn via het klassenteam te verkrijgen.

Jeugdarts van de GGD

De jeugdarts van de GGD kan adviseren over zorg en begeleiding. In het eerste jaar dat je kind bij ons op school is krijgt je kind een algemeen medisch onderzoek. De GGD voert dit onderzoek uit. Je krijgt vooraf een oproep voor je kind. Je kunt ook zelf via ons een medisch onderzoek aanvragen.

Commissie voor de Begeleiding 

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.